กําหนดการวันจัดกิจกรรม วันที่ 20 – 21 มกราคม 2561
บริเวณ ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

Schedule on 20 – 21 January 2018
at Ban Non Sawan School, Samrong Thap District, Surinกําหนดการวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
บริเวณ ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

20 January 2018
at Ban Non Sawan School, Samrong Thap District, Surin

 • เวลา 13.30-16.30 น.
 • 13.30-16.30
 • ลงทะเบียน เพื่อรับเบอร์ประจําตัวนักวิ่ง สำหรับ ฟันรัน 4 กิโลเมตร ลงทะเบียน เพื่อรับเสื้อและเบอร์ประจําตัวนักวิ่ง สำหรับ มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร, ฮาร์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร และ ฟูลมาราธอน 42 กิโลเมตร
 • Confirm the registration to get a running label for 4 km. Fun Run and confirm the registration to get a running T-shirt and a label for 10.5 km. Mini Marathon, 21 km. Half Marathon, and 42 km. Full Marathon.
 • เวลา 16:00 น.
 • 16.00
 • บัวขาวพบปะแฟนๆ และ อธิบายเส้นทางวิ่ง พร้อมกับอธิบายกิจกรรมในวันที่ 21 คร่าวๆ ให้นักวิ่งและผู้สนใจรับทราบ
 • A fan meeting with Buakaw and a brief overview of race routes and other activities 21 January 2018.

กําหนดการวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
บริเวณ ณ โรงเรียนบ้านโนสวรรค์ อ.สําโรงทาบ จ.สุรินทร์

21 January 2018
at Ban Non Sawan School, Samrong Thap District, Surin

 • เวลา 04.00 น.
 • 04.00
 • ประธานในพิธีและบัวขาวกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน (ตั้งแต่เวลา 04.00 น. - 04.30 นักวิ่ง ระยะ 42 km. CHECK-IN ชื่อและเบอร์วิ่ง เพื่อยืนยันการเข้าร่วมแข่งขัน)
 • The chairperson and Buakaw give a welcome speech and an opening ceremony speech (04.00 - 04.30 Runners of 42 km. Full Marathon check-in to confirm the names and numbers in the race)
 • เวลา 04.20 น.
 • 04.20
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 42 km. รวมกัน ณ จุดสตาร์ท (ตั้งแต่เวลา 04.00 น. - 04.30 นักวิ่ง ระยะ 42 km. CHECK-IN ชื่อและเบอร์วิ่ง เพื่อยืนยันการเข้าร่วมแข่งขัน)
 • Runners of 42 km. Full Marathon get ready at the starting line (04.00 - 04.30 Runners of 42 km Full Marathon check-in to confirm the names and numbers in the race)
 • เวลา 04.30 น.
 • 04.30
 • ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทฟูลมาราธอน 42 กิโลเมตร (ตั้งแต่เวลา 04.00 น. - 04.45 นักวิ่งระยะ 21 km. CHECK-IN ชื่อและเบอร์วิ่ง เพื่อยืนยันการเข้าร่วมแข่งขัน)
 • Full Marathon 42 km. starts (04.00 – 04.45 Runners of 21 km. Half Marathon check-in to confirm the names and numbers in the race)
 • เวลา 05.30 น.
 • 05.30
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 21 km. รวมกัน ณ จุดสตาร์ท
 • Runners of 21 km. Half Marathon get ready at the starting line
 • เวลา 05.45 น.
 • 05.45
 • ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทฮาร์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร (ตั้งแต่เวลา 05.00 น. - 05.45 นักวิ่งระยะ 10.5 km. CHECK-IN ชื่อและเบอร์วิ่ง เพื่อยืนยันการเข้าร่วมแข่งขัน)
 • Half Marathon 21 km. starts (05.00 – 05.45 Runners of 10.5 km. Mini Marathon check-in to confirm the names and numbers in the race)
 • เวลา 06.00 น.
 • 06.00
 • ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร
 • Mini Marathon 10.5 km. starts
 • เวลา 06.30 น.
 • 06.30
 • ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทฟันรัน 4 กิโลเมตร
 • Fun Run 4 km. starts
 • เวลา 08.30 น.
 • 08.30
 • มอบของรางวัลสําหรับผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท ประธานในพิธี และบัวขาว กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมแข่งขัน พร้อมเชิญผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหาร
 • The prizes are presented to winners in each category. The chairperson and Buakaw thank all participants and invite them all to enjoy the meal.
 • เวลา 12.00 น.
 • 12.00
 • สิ้นสุดกิจกรรม บัวขาวกล่าวขอบคุณแฟนๆ และทุกคนที่มาร่วมงาน
 • End of the activity. Buakaw thanks his fans and all participants.

หมายเหตุ :

- มาราธอนระยะ 42 กม. เวลา CUT OFF 6.30 ชม.
- ฮาล์ฟ มาราธอนระยะ 21 กม. เวลา CUT OFF 4 ชม.
- มินิ มาราธอนระยะ 10 กม. เวลา CUT OFF 2 ชม.

Note :

- 6.30 hours for Full Marathon 42 km.
- 4 hours for Half Marathon 21 km.
- 2 hours for Mini Marathon 10.5 km.

กฎกติกาการแข่งขัน RACE RULE

ยึดกฎกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสากล (IAAF) โดยการแข่งขันวิ่งในทุกประเภท ทุกกลุ่มเป็นนานาชาติ(INTERNATIONAL ATHLETIC) : การคำนวณอายผู้แข่งขันใช้ พ.ศ. 2560 ลบ พ.ศ.เกิด

ประเภทการแข่งขัน RACE CATEGORIES

 • A. มาราธอน (42.195 กม.)
 • แบ่งกลุ่มผู้แข่งขันตามช่วงอายุดังต่อไปนี้คือ

  ชาย : อายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50–59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
  หญิง : อายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40–49 ปี, 50 ปีขึ้นไป

 • B. ฮาร์ฟมาราธอน(21.10 กม.)
 • แบ่งกลุ่มผู้แข่งขันตามช่วงอายุดังต่อไปนี้คือ

  ชาย : อายุ 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
  หญิง : อายุ 16-24 ปี, 25-34 ปี, 35-44 ปี, 45 ปีขึ้นไป

 • C. QUARTER MARATHON (10.55 กม.)
 • แบ่งกลุ่มผู้แข่งขันตามช่วงอายุดังต่อไปนี้คือ

  ชาย : อายุ 14-19 ปี, 20-39 ปี, 40-49ปี, 50 ปีขึ้นไป
  หญิง : อายุ 14-19 ปี, 20-34 ปี, 35-44 ปี, 45 ปีขึ้นไป

 • D. FUN RUN (4 กม.)
 • ไม่มีการแบ่งกลุ่มผู้แข่งขัน เป็นการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ มีส่วนร่วมในกิจกรรม และไม่มีการแข่งขันความเร็วเพื่อรางวัลใดๆ THIS CATEGORY IS OPEN FOR WALK AND FUN RUN FOR HEALTH. NO TIMING AND

RULES

The race rules are complying with the rules and regulations of The International Association of Athletics Federations (IAAF). Every categories and every group of races are international (INTERNATIONAL ATHLETIC): To calculate the age of participant, use 2017 minus birth year.

RACE CATEGORIES

 • A. Marathon (42.195 km.)
 • categorized by the age into following groups

  Male: Age 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, and over 60 years old
  Female: Age 18-29, 30-39, 40-49, and over 50 years old

 • B. Half Marathon (21.10 km.)
 • categorized by the age into following groups

  Male: Age 16-29, 30-39, 40-49, and over 50 years old
  Female: Age 18-24, 25-34, 35-44, and over 45 years old

 • C. Mini MARATHON (10.55 km.)
 • categorized by the age into following groups

  Male: Age 14-19, 20-39, 40-49, and over 50 years old
  Female: Age 14-19, 20-34, 35-44, and over 45 years old

 • D. FUN RUN (4 km.)
 • THIS CATEGORY IS OPEN FOR WALK AND FUN RUN FOR HEALTH. NO TIMING AND COMPETITION

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Contact

Callcenter : 096-6275499
E-mail : buakawmail@gmail.com
Line@ ID : @banchamek
Follow us on : Buakaw Country Marathon
Website : www.banchamekgym.com